+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV - Výzva č. 1

Individuální projekty systémové

Výzva je zaměřena na Prioritní osu 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a zahrnuje následující Tematické cíle (TC), Investiční priority (IP) a Specifické cíle (SC):

Tématický cíl 10:
Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

IP 1: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i) nařízení o ESF).

 • SC 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
 • SC 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání.
 • SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tématický cíl 9:
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci

IP 2: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí (čl 3. bod 1 b) iii) nařízení o ESF).

 • SC 1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

IP 3: Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové (čl 3. bod 1 b) ii) nařízení o ESF).

 • SC 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Druh výzvy:

 • průběžná, komplementární

Model hodnocení:

 • jednokolový

Časové nastavení

Vyhlášení výzvy:

 • datum bude stanoveno po schválení programu Evropskou komisí a po zasedání prvního Monitorovacího výboru operačního programu

Zahájení příjmu žádostí o podporu:

 • datum bude stanoveno po schválení programu Evropskou komisí a po zasedání prvního Monitorovacího výboru operačního programu

Ukončení příjmu žádostí o podporu:

 • do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 12. 2017

Ukončení realizace projektu:

do 31. 12. 2022 (délka realizace projektu nesmí přesáhnout 70 měsíců)

Forma podpory

Způsob financování:

 • Ex-post nebo Ex-ante.
 • V případě financování ex-ante bude výše první zálohové platby 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Alokace výzvy:

 • 2 000 000 000 Kč

Typ podporovaných operací/projektů:

 • Individuální projekt systémový (dále IPs)

Oprávnění žadatelé:

Příspěvkové organizace zřízené MŠMT, Organizační složky státu (OSS)

Míra podpory:

V rámci této výzvy budou projekty financované z obou kategorií regionů, z toho důvodu se při určení míry spolufinancování aplikuje poměr pro rata: podíl EU – 80,8% a podíl SR – 19,2 %.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 510 mil. Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 40 mil. Kč

Podporované aktivity:

 1. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení.
 2. Podpora kvality v systému poradenství.
 3. Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe.
 4. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.
 5. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností.
 6. Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území.
 7. Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání.
 8. Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy.

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu (popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce).
 • Evaluace: Vnitřní evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem jako součást činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně nezbytných výdajů na získávání potřebných dat vč. dílčích externích zpracování.
 • Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností. Tabulka témat pro spolupráci je součástí metodického výkladu.

Zaujala Vás tato výzva?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

  captcha