+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV - Výzva č. 2

Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

Výzva je zaměřena na Prioritní osu 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, konkrétně investiční prioritu 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

 • Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání.
 • Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Zaměření výzvy:

 • Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

Druh výzvy:

 • průběžná, komplementární

Model hodnocení:

 • jednokolový

Časové nastavení

Vyhlášení výzvy:

 • datum bude stanoveno po schválení programu Evropskou komisí a po zasedání prvního Monitorovacího výboru operačního programu

Zahájení příjmu žádostí o podporu:

 • datum bude stanoveno po schválení programu Evropskou komisí a po zasedání prvního Monitorovacího výboru operačního programu

Ukončení příjmu žádostí o podporu:

 • datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 12. 2016

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu:

 • 31. 12. 2022

Forma podpory

Způsob financování:

 • Ex-ante. Výše první zálohové platby u způsobu financování ex-ante bude 10% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Alokace výzvy:

 • 340 000 000 Kč

Typ podporovaných operací/projektů:

 • individuální projekt

Oprávnění žadatelé:

 • Orgány státní správy a samosprávy – Kraje včetně hl. m. Prahy

Míra podpory – rozpad zdrojů financování

Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů. Z důvodu, že jednotlivé projekty nebudou mít dopad na obě programové oblasti v rámci jednoho projektu, je míra podpory určena následovně:

 • Míra podpory pro méně rozvinuté regiony: podíl EU – 85%, národní podíl celkem 15% z toho podíl SR – max. 10% a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Míra podpory pro více rozvinuté regiony: podíl EU – 50%, národní podíl celkem 50% z toho podíl SR – max. 45% a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých výdajů projektu.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

 • Minimální výše: 17 000 000 Kč
 • Maximální výše: 26 000 000 Kč

Podporované aktivity:

Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt musí naplňovat tento cíl prostřednictvím vzdělávání a organizace tematických setkávání ředitelů středních a vyšších odborných škol zaměřeného na zlepšení řízení těchto škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. V rámci činnosti projektového týmu proběhne příprava/zpřesnění, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV. KAP bude řešen ve spolupráci s partnery v území a za metodické přípravy KAP odborným garantem.

Součástí aktivit bude rovněž společné plánování investičních akcí v území z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích, výběr a příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání (stakeholderů) v území.

Proběhne příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních oblastech:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ).
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) – také pro oblast MŠ a ZŠ.
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů.
 • Rozvoj kariérového poradenství – také pro oblast ZŠ.
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení.
 • Podpora inkluze.
 • Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání – také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

V projektech musí vzniknout funkční systém spolupráce pro vytvoření KAP v území. Podmínkou je umožnění zapojení zástupců všech středních a vyšších odborných škol na území kraje, včetně škol, které kraj nezřizuje, mimoškolního vzdělávání, rodičů, zástupců firem, ASZ a dalších klíčových aktérů na území kraje. Nezbytným požadavkem je rovněž těsná spolupráce a koordinace aktivit s relevantními realizátory systémových projektů OP VVV, které obsahují aktivity na podporu procesu tvorby KAP a místních akčních plánů.

Dalšími povinnými aktivitami v projektu budou vnitřní evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem jako součást činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně nezbytných výdajů na získávání potřebných dat vč. dílčích externích zpracování.

Další povinnou aktivitou je řízení projektu a spolupráce s Individuálními projekty systémovými se zaměřením na oblasti: Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, Podpora vytvoření komplexního systému hodnocení, Podpora budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe, Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami a Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území.

Zaujala Vás tato výzva?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

  captcha