+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Zaměstnanost

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Dotace je určena na řešení problematiky zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. O podporu mohou žádat neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obcí a poskytovatelé sociálních služeb.

Časový plán:

 • Datum vyhlášení 1. výzvy: 23. 9. 2015.
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 7. 2016.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Obce.
 • Příspěvkové organizace obcí.
 • Poskytovatelé sociálních služeb.

Příklady podporovaných projektů:

Podporovány budou aktivity v oblasti sociálního začleňování, vyplývající ze zpracovaných a schválených Strategických plánů sociálních začleňování na úrovni místních samospráv.

Jedná se např. o:

 • sociální služby;
 • služby pro rodiny a děti;
 • rozvoj a podpora nástrojů sociálního bydlení;
 • podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou;
 • podpora komunitní sociální práce;
 • podpora sociálního podnikání;
 • podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách;
 • podpora programů prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory bude upřesněna ve výzvě.

Cílové území:

 • Česká republika mimo území hlavního města Prahy.