+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 1.1

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod

Cíl podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Předmět podpory

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží,
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Příjemci podpory

 • kraje,
 • obce a města,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • obchodní společnosti a družstva

Příjem žádostí

 • od 14. 8. do 13. 11. 2015

Míra podpory

Podpora bude poskytována maximálně ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Celková alokace

 • 750 000 000,- Kč

Výzvy pro specifické cíle 1.1 a 1.2 se vztahují výhradně na individuální fázované projekty, které byly podány do LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a byly schváleny k financování. V rámci výzvy budou přijímány projekty, jejichž předmětem je realizace druhé fáze projektu.