+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 1.2

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Cíl podpory

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

 

Předmět podpory

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě,
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Příjemci podpory

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Příjem žádostí

 • od 14. 8. do 13. 11. 2015

Míra podpory

Podpora bude poskytována maximálně ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Celková alokace

 • 50 000 000,- Kč

 

Výzvy pro specifické cíle 1.1 a 1.2 se vztahují výhradně na individuální fázované projekty, které byly podány do LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a byly schváleny k financování. V rámci výzvy budou přijímány projekty, jejichž předmětem je realizace druhé fáze projektu.