+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 1.4

Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Předmět podpory

 • Aktivita 1.4.1
  Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Typy podporovaných projektů

 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
 • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Předmět podpory

 • Aktivita 1.4.2
  Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

Typy podporovaných projektů

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Předmět podpory

 • Aktivita 1.4.3
  Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Typy podporovaných projektů

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Příjemci podpory

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejně výzkumné organizace,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Příjem žádostí

od 14. 8. do 13. 11. 2015

Míra podpory

Podpora bude poskytována maximálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou vybudování varovných systémů, kde bude podpora poskytována v celkové výši 70 % celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace

200 000 000,-Kč