+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 3.4 – 6. výzva

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Cíl podpory

V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

Podporované aktivity

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
 • realizace průzkumných prací (včetně do průzkumů), analýz rizik,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Typy podporovaných projektů

 • realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.
 • realizace průzkumných a do průzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a do průzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
 • sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Příjemci podpory

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné obecnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Příjem žádostí

 • od 14. 8. do 15. 01. 2016

Míra podpory

Podpora bude poskytována maximálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace

 • 300 000 000,-Kč