+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 4.1 – 9. výzva

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Cíl podpory

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Podporovaná opatření:

 1. Implementace soustavy Natura 2000

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007-2013 a zajištění sledování stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS:

 • sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlášení a péče,
 • příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované ZCHÚ,
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
 • vyznačení lokalit v terénu,
 • sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS.
 1. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)
 • sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu,
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
 • vyznačení lokalit v terénu,
 • příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
 • osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:

 • péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy,
 • péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení,
 • péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu,
 • péče o dřeviny mimo les,
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů,
 • likvidace invazních a expanzivních druhů,
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.),
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu.

Příjemci podpory

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné obecnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Příjem žádostí

 • od 14. 8. do 31. 12. 2016

Míra podpory

Podpora bude poskytována maximálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, v případě resortních organizací pro všechna opatření a příslušných orgánů ochrany přírody pro zajištění implementace, plánování péče a péče o soustavu Natura 2000 až do výše 100%.

Celková alokace

 • 750 000 000,-Kč