+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Investice do zemědělských podniků

PRV 4.1.1

Podporovány jsou investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015.

Příjemce podpory:

 • Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.
 • Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Typy podporovaných projektů:

 • Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu.
 • Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
 • Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
 • Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • Investice do nákupu zemědělských nemovitostí.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně
  100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova.
 • Pokud půjde o projekt založený na spolupráci ve výzkumu a vývoji (v rámci opatření 16), je podpora podmíněna prokázáním využití těchto výsledků spolupráce.