+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Výzvy pro města a obce

OP Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pro města a obce, resp. pro městské a obecní úřady aktuálně operační program Zaměstnanost nabízí hned několik výzev k podávání žádostí o podporu.

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020

Výzva č. 27 umožňuje orgánům veřejné správy přijímat opatření vyplývající z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Tato opatření mohou být směrována jak na věcnou agendu, kterou má daná instituce v gesci, tak na její vlastní fungování z hlediska personálního a organizačního.

Výčet podporovaných aktivit

 1. Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů a systematické uplatňování genderového mainstreamingu.
 2. Systémové zavedení nástrojů na vyrovnání zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích.
 3. Implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na rovnost žen a mužů – aktivity týkající se zajištění implementace metodiky, včetně zajištění hodnocení jejího využívání.
 4. Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat – sběr dostupných statistických i analytických podkladů obsahujících údaje o situaci žen a mužů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím.
 5. Tvorba analýz, odborných studií a metodik týkajících se situace žen a mužů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím.
 6. Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím.
 7. Rozvoj a stabilizace činností vyplývajících z aktuálních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů.
 8. Analýza a příprava dotačních programů – co by mohla daná organizace podporovat v rovnosti žen a mužů.
 9. Vzdělávání zaměstnanců v rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu.
 10. Tvorba diversifikovaných strategií, akčních plánů a metodik v oblasti rovnosti žen a mužů pro organizace zřizované jednotlivými organizacemi
 11. Opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života (vyjma zřizování dětských skupin a zařízení obdobného charakteru)
 12. Opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro rovnost žen a mužů v rámci organizace.

Výzva platí od: 1. září 2015 v 08:00 do: 31. prosinec 2016 v 12:00.

Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

Cílem výzvy je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu ve vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky.

Podporované aktivity:

 • Příprava, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
 • Rozvoj spolupráce, která povede k systémovému zlepšení řízení mateřských škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování.
 • Rozvoj spolupráce, která povede ke sdílenému cíli – orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 • Rozvoj spolupráce, která povede k podpoře škol se slabšími výsledky a k rozvoji potenciálu každého žáka.
 • Rozvoj spolupráce, která povede k dostupnosti kvalitního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole.
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

Cílem je podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy , implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni. Dále bude podpořeno vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

Typy podporovaných aktivit

 • Vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání.
 • Vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i anglické verzi, prostřednictvím kterého bude možné realizovat úplné elektronické podání.
 • Elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění anglické verze.
 • Zajištění úplného elektronického podání.
 • Implementace identifikace a autentizace pomocí identifikačních prostředků ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst.
 • Podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.
 • Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní ISVS z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus.
 • Vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

Výzva platí od: 17. září 2015 do: 30. června 2017.