+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Výzvy pro neziskové organizace

OP Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled aktuálních výzev pro nestátní neziskové organizace vyhlášených v rámci operačních programů Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Podporované aktivity

  1. Podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti (vč. Komunitních center).
  2. Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví (např. aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení).

Výzva platí od: 23. září 2015 v 08:00 do: 30. listopad 2015 v 12:00.

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Výzva platí od: 21. září 2015 v 08:00 do: 30. listopad 2015 v 12:00.

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování

Cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Podporované aktivity

  • Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).
  • Skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy).
  • Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity.
  • Příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

Výzva platí od: 3. srpen 2015 v 08:00 do: 16. říjen 2015 v 12:00.

Budování kapacit a profesionalizace NNO

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OP Zaměstnanost.

Podporované aktivity

Aktivity mají za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO. Podporované budou zejména aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru (např. pokud jde o posuzování efektivnosti hospodaření, kvalitu řízení, personální zajištění a podobně) a budování kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

Výzva platí od: 3. srpen 2015 v 08:00 do: 31. prosinec 2015 v 12:00.

Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OP Zaměstnanost.

Výzva platí od: 3. srpen 2015 v 08:00 do: 30. říjen 2015 v 12:00.