+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PIK

Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1

Malé a střední podniky představují stabilizující prvek prosperity a zaměstnanosti. Generují rozhodující počet nových pracovních míst, svými dodávkami se podílejí na konkurenční schopnosti velkých podniků a na inovacích měnících dílčí produktové trhy. Hlavním cílem bude růst konkurenceschopnosti segmentu MSP prostřednictvím zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu, ale i na nižších hodnotových řetězcích, a podnikatelů ve službách s přínosem pro zaměstnanost.

Programy:

Aktuální výzvy/avíza výzev:

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) ve výrobě a službách.
 • Provozovatelé inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra (pouze pro aktivity poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky).
 • Nezemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo položky obsažené v dodatku Smlouvy (o EU).
 • Zemědělci s projekty zaměřenými na podnikatelské poradenství (nikoliv poradenství do zemědělské činnosti).

Kdy lze o dotaci zažádat:

 • Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Výše podpory záleží na vybraném programu.

Očekávané výsledky:

 • Rozvoj a posílení podnikatelského sektoru, vznik nových podniků.
 • Zajištění dostupnosti vnějšího financování pro začínající podnikatele a inovační podniky, včetně rizikového kapitálu, a to jak pro podnikatele v oblasti průmyslu, tak ve službách.
 • Stabilizaci trhu práce a souvisejícího podnikatelského prostředí MSP prostřednictvím vytvoření nových pracovních míst realizací podpořených podnikatelských záměrů.
 • Rozvoj podnikatelské kultury, podnikavosti a podnikatelství vedoucí k vyšší tvorbě nových podniků.
 • Rozvoj kreativních odvětví, která jsou rychle rostoucími odvětvími s velkým růstovým potenciálem, a která pozitivně ovlivňují konkurenceschopnost produktů, služeb a rozvoj dalších odvětví (tzv. kreativní či nová ekonomika).
 • Vyšší kvalita a dostupnost poradenských služeb pro začínající podnikatele i prostřednictvím podnikatelských inkubátorů, které napomohou podnikům se lépe orientovat na trhu a využít všechny tržní příležitosti.
 • Zlepšení netechnických kompetencí malých a středních podniků (strategické řízení, marketing, inovační management, zahraniční obchod ad.).
 • Zlepšení podmínek pro podnikání.

Příklady aktivit:

 • Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 3 let) a rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů a dotací MSP zejména pro mikropodniky.
 • Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky (např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů).