+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PIK

Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.2

Konkurenceschopnost MSP a jejich růst jsou zásadním způsobem závislé na schopnosti MSP pronikat na nové a perspektivní zahraniční trhy. Expanze na nové trhy v zahraničí představuje možnost pro MSP dosáhnout posunu v těchto pozicích a orientovat se na výrobu pro koncové zákazníky. Hlavním cílem je zaměřit se na rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných služeb a poradenství a na MSP orientující se na nové zdroje růstu na zahraničních trzích.

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky).
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
 • Česká agentura na podporu exportu CzechTrade.
 • Nezemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo položky obsažené v dodatku Smlouvy (o EU).
 • Zemědělci, jejichž projekty jsou zaměřené na podnikatelské poradenství (nikoliv poradenství do zemědělské činnosti) související s internacionalizací těchto podniků.

Kdy lze o dotaci zažádat:

Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

Výše podpory záleží na vybraném programu.

Programy:

Aktuální výzvy/avíza výzev:

Očekávané výsledky:

 • Zlepšení dostupnosti kvalitních poradenských služeb za účelem napomoci malým a středním podnikům k vyššímu využití tržních příležitostí.
 • Posílení schopnosti a marketinkové připravenosti malých a středních podniků nacházet nové trhy (územně i produktově) a vstupovat a udržet se na nich (a s tím související zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit).
 • Zlepšení strategického plánování a řízení MSP povede k posílení schopnosti identifikovat nové příležitosti na zahraničních trzích, zvýšení účinnosti řízení klíčových podnikových procesů a celkovému posílení aktivního přístupu k řízení budoucí konkurenční výhody MSP (princip řízení z budoucnosti).
 • Zlepšení ekonomických výsledků endogenního podnikatelského sektoru v podobě růstu podílu exportu na celkových výkonech povede ke stabilizaci podnikatelského prostředí a vytvoří tak prostor pro další rozvoj klíčových kompetencí a vyšší diversifikaci exportu.

Příklady aktivit:

 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj.).
 • Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučing, foresight ad.).
 • Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME).