+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PIK

Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.3

Rozvoj nových a inovativních podnikatelských aktivit MSP je limitován nevhodnými parametry zastaralé podnikatelské infrastruktury jejíž provoz navíc vyžaduje vysoké režijní náklady. V regionech ČR se zároveň vyskytuje řada lokalit typu brownfield, které by bylo možné regenerovat a opětovně využít pro ekonomické aktivity MSP. Specifickým cílem je proto zlepšit kvalitu a zvýšit využitelnost podnikatelské infrastruktury typu brownfield, a umožnit tak MSP realizovat své rozvojové podnikatelské záměry, které mohou vést nejen k rozšiřování výroby, ale také k posunu podniků směrem výše v rámci hodnotového řetězce.

Oprávnění žadatelé:

  • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky), municipality.

Kdy lze o dotaci zažádat:

Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

Výše podpory záleží na vybraném programu.

Programy:

Aktuální výzvy/avíza výzev:

Očekávané výsledky:

  • Prostorově a ekonomicky vyhovující podnikatelské infrastruktury, včetně regenerovaných lokalit typu brownfield, umožní MSP přechod od běžné výroby na výrobu s vyšší technickou a technologickou úrovní zajišťující konkurenceschopnost, snížení provozních nákladů, vysokou přidanou hodnotu s potenciálem lepšího uplatnění na zahraničních trzích.

Příklady aktivit:

  • Technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty a vznik nově zrekonstruovatelných podnikatelských ploch.
  • Realizace komplexních stavebně-technických opatření vedoucích k rekonstrukcím technicky nevyhovující podnikatelské nemovitostí nebo brownfieldů na podnikatelský objekt a vzniku nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch.