+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PIK

Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4

MSP se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly v podnikání, zejména v případě inovačních procesů vyžadujících dostatečnou úroveň odborných znalostí a dovedností. Nezbytným faktorem konkurenceschopnosti MSP je udržet krok s dynamickým technologickým rozvojem, což s sebou přináší nutnost kontinuálního rozvoje lidských zdrojů v podnicích, zejména zvyšování odbornosti a kvalifikace zaměstnanců i zaměstnavatelů. Tomu často brání nedostatek kapacit pro odborné vzdělávání v MSP. Specifickým cílem je proto rozvoj nové a lepší využití stávající infrastruktury pro odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků v sektoru MSP.

Oprávnění žadatelé:

  • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky).

Kdy lze o dotaci zažádat:

  • Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu.

Programy:

Aktuální výzvy/avíza výzev:

Očekávané výsledky:

  • Odpovídající zajištění materiálních (moderní stroje a další vybavení či lokace využitelné pro zaškolování) kapacit MSP pro zajištění činností souvisejících s odborným vzděláváním a zvyšováním kvalifikace pracovníků MSP.
  • Zvýšení produktivity práce v sektoru MSP, mj. i v důsledku vyšší odbornosti a kvalifikace zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zvýšení podílů osob v produktivním věku účastnících se dalšího odborného vzdělávání v podnicích.
  • Zvýšení inovačních aktivit MSP v důsledku lepší dostupnosti kvalifikovaných lidských zdrojů.

Příklady aktivit:

  • Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích.
  • Pořízení nových zařízení a vybavení školicích středisek.
  • Vybudování/rozšíření školicích středisek, v rámci kterých budou mít zaměstnavatelé, jejich zaměstnanci, žáci a studenti spolupracujících škol možnost proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi a procesy v daném oboru a novou legislativou související s podnikáním i s efektivním marketingem, který je nutnou součástí konkurenceschopnosti.