+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Operační programy

Operační programy aktuálního programovacího období 2014-2020

3Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program je zaměřen na rozvoj ICT, nákup moderních technologií, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, budování vývojových center, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, budování školicích středisek, podnikatelských nemovitostí a podporu marketingových aktivit v zahraničí.

OP ŽPŽivotní prostředí

Operační program podporuje ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu, zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí.

K uvedeným cílům slouží opatření podporující zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochranu klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.

IROPIntegrovaný regionální operační program

Program podporuje především projekty zaměřené na vybrané silnice II. a III. třídy, rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu, podporu kultury, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách, podporu nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.

Zaměstnanost

Cílem programu je zlepšit lidský kapitál obyvatel, zaměstnanců a veřejné headhunt-311354_1280správy, tedy základních prvků konkurenceschopnosti.

Mezi oblasti, na něž se operační program zaměřuje, patří také podpora rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, na zdravotní služby, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.