+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP D / PO 1

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Cílem prioritní osy 1 je podpořit úroveň rozvoje železniční, vodní, městské, příměstské a multimodální dopravy. V rámci osy 1 bude také podporována obnova vozidlového parku.

Specifické cíle:

  1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
  2. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T
  3. Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
  4. Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
  5. Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, např. SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy, např. ŘVC (ředitelství vodních cest).
  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.