+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP D / SC 1.1

Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

Cílem intervencí v oblasti železniční dopravy by mělo být zajištění interoperability v souladu s TSI (Technickou specifikací interoperability) na důležitých železničních tratích, postupné zavádění DOZ (dálkově ovládané zabezpečovací zařízení) a rozvoj telematických systémů.

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, např. SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace).

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu.
  • Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury související s modernizací v rámci železničních uzlů.
  • Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF.
  • Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI.
  • Modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (vč. popisu železniční sítě).