+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP D / SC 1.3

Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

Jedním z cílů bude snaha o zapojení železniční a vodní dopravy do kombinovaných přepravních řetězců. Součástí tohoto cíle bude podpora rozvoje infrastruktury přístavů za účelem jejich využívání jako plnohodnotných multimodálních center. Rovněž bude probíhat podpora investic do vozidlového parku vhodného pro kombinovanou dopravu, zavádění inovativních technologií překládky a ITS systémů pro mobilitu ode dveří ke dveřím. Cílem je vytvořit podmínky pro optimální využívání všech druhů dopravy a tak snižovat negativní dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost.

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Překladiště kombinované dopravy – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice).
  • Napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, výstavba a modernizace terminálů a vybavení mechanismy, zavádění ITS včetně podpory mobility ode dveří ke dveřím.
  • Výstavba doprovodné infrastruktury veřejného terminálu.
  • Podpora nových technologií překládky a dopravních prostředků souvisejících s příslušnou technologií.
  • Podpora přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu.