+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / Prioritní osa 3

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Prioritní osa 3 je zaměřená na zajištění dobré správy území a zefektivnění činnosti institucí VS (veřejné správy). Cílem podpory je zefektivnit výkon VS prostřednictvím tvorby a využití strategických dokumentů, zaměřených na podporu územního rozvoje, podporovat komplexní přístupy k jeho řešení, zvýšit kvalitu, rychlost a transparentnost rozhodování o území.

Specifické cíle:

  1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
  2. Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
  3. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Oprávnění žadatelé:

  • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
  • Nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými společnostmi.
  • Fyzické osoby.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.