+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 3.1

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Cílem je aktivizovat potenciál kulturního a přírodního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území. Celková alokace činí 425 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo  dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými společnostmi.
 • Fyzické osoby.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Revitalizace vybraných nemovitých národních kulturních památek, památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a na Seznam kandidátů na zápis na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 • Revitalizace kulturních památek ve vesnických a městských památkových rezervacích.
 • Veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví. Revitalizace a zatraktivnění parků a zahrad u národních kulturních památek.
 • Pro posílení ochrany, uchování, digitalizace, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví budou podporovány projekty zlepšující podmínky pro uchování a zefektivnění správy sbírek, mobiliárních a knihovních fondů a dále pak projekty, které zpřístupní sbírky, mobiliární a knihovní fondy pro veřejnost a pro kulturní a kreativní průmysly.
 • Předmětem podpory nebudou hotely, restaurace a lázně!

Územní zaměření podpory:

 • Území všech krajů ČR kromě hl. m. Prahy.