+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / Prioritní osa 4

Komunitně vedený místní rozvoj

Prioritní osa 4 je zaměřena na zlepšení kvality života a využití potenciálu na venkově. Celková alokace této prioritní osy je 379 milionů EUR.

Specifické cíle:

  1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Oprávnění žadatelé:

  • MAS (místní akční skupina).
  • Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.