+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 4.2

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Specifický cíl je zaměřený na vypracování a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Celková alokace činí 75 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

 • MAS se schálenou strategií, které mají jednu z následujících právních forem:
  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
  • spolek podle §214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • ústav podle § 402 zákona č. 89/2112 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • zájmové sdružení právnických osob podle § 20 písm. f) zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Za účelem naplnění specifického cíle 4.2 budou podporovány přípravné a podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).  Podpora provozních nákladů a nákladů na oživení nepřekročí 10 % celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci SCLLD.

Územní zaměření podpory:

 • Podpora bude zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.