+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / Prioritní osa 1

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Tato prioritní osa cílí na zvýšení konkurenceschopnosti regionů, dosahované zlepšením dostupnosti center ekonomického rozvoje a propojením hlavních dopravních os, zkvalitněním infrastruktury, rozvojem alternativních a šetrných dopravních systémů a zvýšením bezpečnosti regionů při akcentu na principy udržitelného rozvoje.

Specifické cíle:

  1. Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
  2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
  3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Oprávnění žadatelé:

  • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí.
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji /obcemi /dobrovolnými svazky obcí.
  • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující dopravní obslužnost.
  • Základní složky Integrovaného záchranného systému, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.