+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 1.1

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Cílem je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciálních uzlů na páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry. Cíl bude naplňován formou rekonstrukcí, modernizací a výstavbou nových silnic. Celková alokace je 945 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti navazující na síť Transevropskou dopravní síť TEN-T.
  • Doplňující zeleň podél silnic (zelené pásy, aleje, výsadby).
  • Prvky silniční infrastruktury s účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, podchody, nadchody).

Územní zaměření podpory:

  • Území všech krajů ČR kromě hl. m. Prahy.