+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 1.2

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Dílčími cíli je posílit přepravní výkony veřejné dopravy, snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem, zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, zajistit dopravní dostupnost práce, vzdělání a služeb a vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklostras. Celková alokace tohoto cíle je 473 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR a subjekty zajišťující dopravní obslužnost.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R (parkoviště park and ride – „zaparkuj a jeď“), K+R (Kiss and Ride – forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu), B+R (Bike and Ride – forma kombinované přepravy s návazností na cyklistické dopravy na veřejnou hromadnou dopravu) za účelem podpory veřejné dopravy a multimodality.
 • Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dalších systémů pro veřejnou dopravu.
 • Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob, pořízení čerpacích a dobíjecích sítí.
 • Nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace.
 • Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty rozvíjející cyklodopravu (výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy nebo cyklistické jízdní pruhy).
 • Doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách (zelené zdi a střechy), aleje a doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras (zelené pásy, aleje a liniové výsadby).

Územní zaměření podpory:

 • Území všech krajů ČR kromě hl. m. Prahy.