+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 1.3

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Cílem je zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Opatření přispějí k eliminaci rizik a katastrof a zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu. Připravenost složek IZS bude podpořena modernizací výcvikových a vzdělávacích středisek, která vytvoří předpoklady pro adekvátní přípravu na efektivní a rychlé řešení a řízení nových rizik a adaptaci na změny klimatu. Celková alokace tohoto cíle činí 189 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

  • Základní složky Integrovaného záchranného systému, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Zajištění adekvátní odolnosti v území v exponovaných místech nebo v oblastech se sníženou připraveností složek IZS, způsobenou objektivními překážkami, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
  • Posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou složky IZS dislokovány, k zajištění ochrany před nepříznivými dopady mimořádných událostí, aby složky IZS mohly plnit své úkoly i v podmínkách mimořádné události.
  • Vybudování nových dislokací složek IZS k zajištění jejich adekvátní připravenosti.
  • Posílení vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti IZS v exponovaných místech s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
  • Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost při řešení mimořádných událostí.

Územní zaměření podpory:

  • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy, pro aktivity zodolnění a vybavení složek IZS v částech území ČR, definovaných jako exponovaná místa.
  • Pro aktivitu modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek celé území ČR bez Prahy.