+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / Prioritní osa 2

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Cílem intervencí v této oblasti je odstraňování sociálních disparit a zajištění lepšího přístupu k veřejným službám ve městech i na venkově. Přínosem pro kvalitu životního prostředí budou opatření zaměřená na energetickou účinnost v oblasti bydlení. Specifické cíle 2.1, 2.2, a 2.3 jsou komplementární s podporami ESF z Operačního programu Zaměstnanost a specifický cíl 2.4 s podporou ESF z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Specifické cíle:

  1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
  2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
  3. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
  4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Oprávnění žadatelé:

  • Základní složky Integrovaného záchranného systému, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.