+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 2.1

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Specifický cíl se zaměřuje na optimalizaci infrastruktury sociálních služeb, odstranění překryvů v jejich nastavení a rozmístění a udržitelnost sítě sociálních služeb. Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi, dostupné sociální bydlení pro potřebné a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. Celková alokace tohoto cíle činí 338 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

 • Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
 • Příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zřizování či rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče, zřizování a výstavba nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení.
 • Infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.
 • Infrastruktura komunitních center.
 • Pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.
 • Doplňující zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky v realizovaných projektech.

Územní zaměření podpory:

 • Podpora sociálních služeb a infrastruktura komunitních center na celém území ČR kromě Prahy, sociální bydlení bude podporováno na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou s výjimkou území hl. m. Prahy.