+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 2.2

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu. Celková alokace tohoto cíle je 95 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

  • Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky.
  • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
  • Nestátní neziskové organizace.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.

Územní zaměření podpory:

  • Území celé ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.