+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 2.3

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Cílem je vytvoření systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich stavu a ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti. Cíle bude dosaženo dokončením procesu koncentrace vysoce specializované péče, zvýšením dostupnosti péče na navazující, rozvojem infrastruktury a deinstitucionalizací psychiatrické péče. Celková alokace činí 284 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče a nestátní neziskové organizace.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Modernizace infrastruktury poskytovatelů vysoce specializované péče (onkogynekologická a perinatologická síť) v podobě pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav.
 • Modernizace infrastruktury návazné péče v podobě přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav.
 • Transformace psychiatrické péče bude realizována zvláště deinstitucionalizací psychiatrických nemocnic pořízením vybavení mobilních týmů, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitné péče a zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionální péče.
 • Deinstitucionalizace systému bude podpořena zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro dosažení efektivního systému péče, např. podporou všeobecných nemocnic (nejde o zařízení typu psychiatrická nemocnice) poskytujících akutní péči, jako předpokladu pro uvolňování dlouhodobé institucionální péče v psychiatrických léčebnách.
 • Doplňující zeleň v okolí budov a na budovách (např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady).

Územní zaměření podpory:

 • Aktivity pro návaznou péči: nemocnice s alespoň 4 základními obory péče – gynekologie a porodnictví, pediatrie, chirurgie a vnitřní lékařství, s minimálním počtem 300 lůžek a splňující kritérium spádovosti.
 • Aktivity pro vysoce specializovanou péči: zařízení zahrnutá ve věstnících MZd, definujících národní síť specializovaných pracovišť.
 • Aktivity pro transformaci poskytování psychiatrické péče: celé území ČR s výjimkou hl. m. Prahy.