+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 2.4

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Cílem podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit kvalitu celoživotního učení, to je formálního (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. Pro dosažení cíle je nutné podpořit stavby, stavební úpravy a vybavení zařízení pro vzdělávání a dalších subjektů podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit pro výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, pro odborné vzdělávání, vuzžitelné i pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce. Celková alokace činí 473 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

  • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy.
  • Školy a školská zařízení a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Rozšíření kapacit pro předškolní a základní vzdělávání, výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v českém a cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digitálními technologiemi, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení.
  • Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu.
  • Doplňující zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Územní zaměření podpory:

  • Území všech krajů ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.