+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PIK / Prioritní osa 2

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Cílem programu je zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů především inovačního charakteru anebo s přínosem pro zaměstnanost. Dále bude podporován rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných služeb a poradenství a malých a středních podniků (MSP) orientujících se na nové zdroje růstu na zahraničních trzích.

Specifické cíle:

Specifický cíl 2.1:
Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP

Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu, ale i na nižších hodnotových řetězcích, a podnikatelů ve službách s přínosem pro zaměstnanost.

Specifický cíl 2.2:
Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

Rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných služeb a poradenství a na MSP orientující se na nové zdroje růstu na zahraničních trzích.

Specifický cíl 2.3:
Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Zvýšení využitelnosti podnikatelské infrastruktury, včetně využití brownfieldů, umožňující přechod od běžné výroby v nízkých hodnotových stupních k inovativní výrobě.

Specifický cíl 2.4:
Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické odborné vzdělávání zaměstnanců MSP.

Oprávnění žadatelé:

  • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) ve výrobě a službách, včetně služeb souvisejících s cestovním ruchem generujícím nová pracovní místa ve venkovských regionech.
  • Provozovatelé inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra (pouze pro aktivity poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky).
  • Nezemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo položky obsažené v dodatku Smlouvy (o EU), zároveň budou podporovány projekty zemědělských podnikatelů zaměřené na podnikatelské poradenství (nikoliv poradenství do zemědělské činnosti).
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade.
  • Municipality.

Kdy lze o dotaci zažádat:

  • Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu.

Programy:

Aktuální výzvy/avíza výzev: