+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Nemovitosti

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Podporována je rekonstrukce objektu, nájemního objektu a v neposlední řadě také regenerace zóny.

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelské subjekty (formy podpory A – dotace i forma podpory B – finanční nástroj).
 • Územní samosprávné celky, jimi zřízená organizace nebo akciová společnost, v níž má územní nebo samosprávný celek vlastnický podíl, obchodní podíl a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50 % (pouze v případě formy podpory B – finanční nástroj).

Výše podpory:

Forma podpory A – dotace: 

 • Dotace bude poskytována dle velikosti podniku:
  • malé podniky ( do 49 zaměstnanců) – 45 % podpory,
  • střední podniky ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory.
 • Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 1 milion Kč a maximálně 200 milionů Kč.

Forma podpory B – finanční nástroj: 

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, kapitálové investice, kvazikapitálové investice, půjčky, finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace a finančního příspěvku na úhradu úroků.
 • Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace je poskytován v maximální výši 2 miliony Kč. Zvýhodněný úvěr je poskytnut maximálně na 80 % způsobilých výdajů, ve výši minimálně 1 milion Kč a maximálně 200 milionů Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.
 • Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby.
 • Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“:
  1. Projekt regenerace zóny – projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu.
  2. Projekt rekonstrukce nájemního objektu (pouze v případě, že příjemcem podpory je základní územně samosprávný celek) – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt určený k pronájmu.
  3. Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů.
 • V případě formy podpory B – finanční nástroj musí podíl investice soukromých koinvestorů dosáhnout minimálně 30 % z celkových finančních prostředků poskytnutých na daný projekt (v případě kapitálové investice).