+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Školicí střediska

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Školící střediska umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, pořízení či rekonstrukci stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor včetně pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví.

Oprávnění žadatelé:

 • Malé a střední podniky.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Min. dotace pro jeden projekt: 500 tisíc Kč.
 • Max. dotace pro jeden projekt: 5 milionů Kč.

Intenzita podpory:

 • Míra podpory projektů zaměřených na výstavbu a pořízení nových, případně rekonstrukci stávajících školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor vč. školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví nezbytných k zahájení vzdělávací činnosti, nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů.
 • U infrastrukturních projektů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout:
  • u malých podniků 70 % způsobilých výdajů, maximálně však 100 tisíc Kč;
  • u středních podniků 60 % způsobilých výdajů, maximálně 200 tisíc Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami budou výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.
 • V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy, Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje poskytovatel podpory v příslušné výzvě.