+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Technologie

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Technologie je určen mikropodnikům, malým a středním podnikům na nákup strojů, zařízení či pořízení patentových licencí.

Oprávnění žadatelé:

 • Mikropodniky.
 • Malé a střední podniky.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Minimální výše podpory  pro:
  • mikropodniky činí 100 tisíc Kč;
  • pro malé a střední podniky 1 milion Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 milionů Kč.

Intenzita podpory:

 • Podpora v rámci de minimis bude poskytována ve výši 75 % ZV na dlouhodobý drobný hmotný majetek.
 • Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku:
  • mikropodnik, malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  – 45 % podpory,
  • střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízení.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Z hlediska územní dimenze je tento program podpory zaměřen na hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnaností a dále urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.