+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PIK / Prioritní osa 1

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Cílem programu je zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů především inovačního charakteru anebo s přínosem pro zaměstnanost. Dále bude podporován rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání.

Specifické cíle:

Specifický cíl 1.1:
Zvýšit inovační výkonnost podniků

Rozvoj podnikání založeného na intenzivní tvorbě a využívání unikátních znalostí ve všech oborech významných z pohledu specializace ČR.

Specifický cíl 1.2:
Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury vedoucího ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem.

Oprávnění žadatelé:

  • Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky) a podnikatelská seskupení.
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).
  • Orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků) a jim podřízené či jimi zřízené organizace (v případě PCP).
  • Fyzické osoby.
  • Zemědělští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek obsažených v dodatku Smlouvy (o EU) s projektem v oblasti VaV a inovací.
  • Neziskové organizace.

Kdy lze o dotaci zažádat:

  • Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu.

Programy:

Aktuální výzvy/avíza výzev: