+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Aplikace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program je určen na podporu realizace průmyslového a experimentálního vývoje.

Oprávnění žadatelé:

  • Příjemcem podpory jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí.
  • Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek, vlastníka majetku a příjemce dotace. Příjemce dotace s ostatními členy konsorcia uzavírá smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy vyplývající ze společného užívání majetku, společného financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Minimální výše dotace pro jeden projekt: 1 milion Kč.
  • Maximální výše dotace pro jeden projekt: 100 milionů Kč.

Intenzita podpory:

Kategorie činnostiMalý podnikStřední podnikVelký podnik
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
Průmyslový výzkum70 %60 %50 %
Experimentální vývoj45 %35 %25 %
ÚČINNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENY KONSORCIA
Průmyslový výzkum80 %75 %65 %
Experimentální vývoj60 %50 %40 %

Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Účinnou spoluprací mezi členy konsorcia se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
  • Podporovanými aktivitami nejsou např. zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, zavádění inovací atd.

Specifika a omezení:

  • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
  • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.