+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Inovace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Inovace je určen podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Oprávnění žadatelé:

Příjemce dotace u inovačních projektů může být:

 • Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací.

Příjemce dotace u projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví může být:

 • Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.
 • Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.
 • Podnikatelský subjekt (kromě velkých podniků).

Forma podpory

Výše podpory:

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 milion Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 200 milionů Kč.

Míra podpory:

Inovační projekty:

Míra podpory je stanovena v závislosti na velikost podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců): 45 %;
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců): 35 %;
 • velký podnik (více než 250 zaměstnanců): 25 %.

Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví:

Míra podpory je stanovena v závislosti na typu žadatele:

 • malý a střední podnik: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů;
 • veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů;
 • vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporovány jsou aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu, nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví.
 • Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je pro určení místa realizace projektu rozhodující sídlo příjemce dotace, případně adresa pracoviště (provozovny) příjemce dotace, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl.
 • V případě inovačního projektu musí příjemce dotace jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje poskytovatel dotace v příslušné výzvě.