+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Partnerství znalostního transferu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program zaměřený na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Oprávnění žadatelé:

 • Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem, a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí).

Forma podpory

Výše podpory:

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 tisíc Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 milionů Kč.

Míra podpory:

 • Dotace bude poskytována do maximální výše 70 %. Míra dotace se může lišit v jednotlivých výzvách programu.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou na specifikované činnosti obdržet dotaci až do výše 100% způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
 • Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
  • a) zlepšení výrobních procesů,
  • b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
  • c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Specifikace a omezení:

 • Odvětvové vymezení (CZ NACE) bude uvedeno v příloze příslušné výzvy programu k předkládání projektů.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území13, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.
 • Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:
  • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky,
  • zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).