+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Potenciál

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií.

Oprávnění žadatelé:

 • Žadatel, příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Min. dotace pro jeden projekt: 3 miliony Kč.
 • Max. dotace pro jeden projekt: 200 milionů Kč.

Míra podpory:

 • Žadatelům bude bez ohledu na jejich velikost poskytnuta dotace ve výši 50 %.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra;
  • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.