+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Služby infrastruktury

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Služby infrastruktury je určen k zakládání a rozvoji vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií.

Oprávnění žadatelé:

 • Právnická osoba, která bude působit jako provozovatel vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru, dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.
 • V případě neziskových organizací – obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dále sdružení právnických osob založené dle § 20f a následujících, dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Municipalita.
 • Vysoká škola, univerzita.

Forma podpory

Výše podpory:

 • V případě Projektů obsahujících stavební práce může dotace činit 5 až 300 milionů Kč.
 • V případě Projektů neobsahujících stavební práce může dotace činit 1 až 75 milionů Kč.

Míra podpory:

 • Ppro aktivitu a) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných uživatelů služeb infrastruktury (MSP). V případě příjemců podpory může být poskytnuta dotace až do výše 100 % pokud příjemce podpory plní roli tzv. zprostředkovatele.
 • Pro aktivitu b) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Pro aktivitu c) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů, přičemž přístup k infrastruktuře bude umožněn více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek.
 • Pro aktivitu d)
  • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů.
  • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů.
  • Velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

Pro aktivitu a)
Poskytování služeb inovačním podnikům.

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

  1. strategické řízení a management inovací;
  2. strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
  3. ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
  4. navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
  5. komercializace výsledků výzkumu;
  6. přístupu ke kapitálu apod. VTP dále poskytují vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI.

Pro aktivitu b)
Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra (pouze v režimu de minimis).

Pro aktivitu c)
V odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

Pro aktivitu d)
V ojedinělých případech také výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:
  • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky;
  • zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03);
  • u projektů spadajících pouze do regionální podpory dle čl. 14 Nařízení 651/2014:
   • průmysl uhlí (CZ-NACE B 05, C 19.1);
   • průmysl oceli;
   • výroba syntetických vláken;
   • stavba lodí (CZ-NACE C 30.11).