+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PIK / Prioritní osa 3

Účinné nakládání energií

Projekty podporované v rámci této prioritní osy budou zaměřeny na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu, snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb. Podpora bude také směřovat ke snížení ztrátovosti energie v přenosových sítích a zvýšení využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Specifické cíle

Specifický cíl 3.1:
Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

Podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Specifický cíl 3.2:
Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Podpora konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Specifický cíl 3.3:
Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky pomocí rozvoje a modernizace energetické infrastruktury na hladině nízkého a středního napětí.

Specifický cíl 3.4:
Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Specifický cíl 3.5:
Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Specifický cíl 3.6:
Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rozvoje a modernizace energetické infrastruktury.

Oprávnění žadatelé:

  • Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy).
  • Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky).
  • Vysoké školy, obce, kraje a jimi zřizované organizace.
  • Pro intervence v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury.

Kdy lze o dotaci zažádat:

  • Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu.

Programy: