+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Smart Grids II

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Smart Grids II. (Přenosové sítě) umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Oprávnění žadatelé:

  • Podniky.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Minimální výše dotace pro jeden projekt: 1 milion Kč.
  • Maximální výše dotace pro jeden projekt: 500 milionů Kč.

Míra podpory:

  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Podmínky poskytování podpory:

  • Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020“ a bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy = fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Dlouhodobý hmotný majetek.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
  • Ekologické studie (včetně energetických auditů).

Specifika a omezení:

  • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
  • Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům (např. licence na přenos elektřiny), kde bude projekt realizován.