+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Úspory energie v SZT

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Úspory energie podporuje konkurenceschopnost a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Oprávnění žadatelé:

 • Malý, střední nebo velký podnik.

Forma podpory

Výše podpory:

Forma podpory A: Dotace 

 • Minimální výše dotace pro jeden projekt: 500 tisíc Kč.
 • Maximální výše dotace pro jeden projekt: 350 milionů Kč.
 • Maximální výše podpory na ekologické studie činí 350 000 Kč.

Forma podpory B: Finanční nástroj

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků.
 • Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 350 mil. Kč.
 • Finanční příspěvek na ekologické studie vč. energetických auditů je poskytován v maximální výši 350 000 Kč.

Míra podpory:

Forma podpory A: Dotace 

 • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů.
 • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů.
 • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Forma podpory B: Finanční nástroj

 • Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici:
  • Malý podnik 70 % způsobilých výdajů.
  • Střední podnik 60 % způsobilých výdajů.
 • Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut na až 70 % způsobilých výdajů.
 • Maximální intenzita veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku k úhradě úroků nesmí společně přesáhnout hranici:
  • Malý podnik 80 % způsobilých výdajů.
  • Střední podnik 70 % způsobilých výdajů.

Podmínky poskytování podpory:

 • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení.
 • Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

Podpořen nebude projekt výstavby nového uhelného zdroje a modernizace či rekonstrukce stávajícího zdroje na uhlí. Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na urbánní území , kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic. V souladu s regionálními Strategiemi znečištění ovzduší budou primárním cílem území, kde dochází k překračování imisních limitů znečištění ovzduší.