+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 3.1

Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci

Specifický cíl reaguje na nedostatečné kapacity nízkoprahových a bezprahových sociálních služeb zaměřených na hlavní cílové skupiny tohoto programu – tj. bezdomovce, menšiny, děti a mládež v nepříznivé situaci, seniory a osoby se zdravotním omezením. Naplňován bude prostřednictvím podpory projektů propojujících jednotlivé služby pro klienty a rozvíjejících inovativní přístupy v oblasti integrace spolu s projekty zacílenými na diferencované formy sociálního bydlení. Vzhledem k tomu, že v rámci OP PPR je snaha zajistit maximální synergie mezi jednotlivými aktivitami, bude při výběru konkrétních projektů kladně hodnoceno, pokud projekt bude pozitivně působit na více cílových skupin, bude působit specificky v lokalitě nebo na skupinu, u nichž již nyní hrozí velmi výrazné sociální pnutí.

Oprávnění žadatelé:

  • Hlavní město Praha.
  • Městské části hl. m. Prahy.
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
  • Nestátní neziskové organizace.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou k dispozici. Informace doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím.
  • Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních a súprtpvně komunitních center poskytujících kulturně-integrační služby.
  • Realizace diferencovaných forem sociálního bydlení.

Výjimky:

Ubytovny a zařízení dočasného nestandartního bydlení podporovány nebudou, přednost je dána chráněnému, tréninkovému a startovacímu bydlení.