+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 3.2

Posílení infrastruktury pro sociální podnikání

Sociální podnikání představuje sociálně inovativní nástroj zvyšování možnosti pracovního uplatnění jednotlivých skupin osob vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, poskytuje jim možnost získat pracovní návyky i vzdělání a praxi pro další uplatnitelnost na trhu práce. Specifický cíl spolu s cílem „Rozvoj sociálních podniků místních komunit“ mají za cíl vytvořit udržitelné prostředí pro rozvoj sociálního podnikání a stimulovat tak sociální inovace v této oblasti.

Oprávnění žadatelé:

  • Hlavní město Praha.
  • Městské části hl. m. Prahy.
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
  • Nestátní neziskové organizace.
  • Podnikatelské subjekty (u nichž lze s ohledem na budoucí právní úpravu předpokládat status veřejné prospěšnosti).

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou k dispozici. Informace doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen).