+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 3.3

Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci

Specifický cíl reaguje na nedostatečně rozvinutou provázanost jednotlivých sociálních služeb a jejich přesah k posilování sociální soudržnosti napříč sociálními skupinami obyvatel města. Naplňován bude podporou zvyšování a rozšiřování nabídky služeb pro jednotlivé skupiny klientů s důrazem položeným na inovativní přístup vedoucí ke zvyšování místní soudržnosti, propojování služeb a preventivnímu působení v oblasti sociálního a socioekonomického vyloučení.

Oprávnění žadatelé:

  • Hlavní město Praha.
  • Městské části hl. m. Prahy.
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
  • Nestátní neziskové organizace.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou k dispozici. Informace doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Rozvoj kulturně komunitních a sportovně komunitních center a projektů sociálně-kulturní a sociálně sportovní integrace.