+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / Prioritní osa 1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Cílem prioritní osy 1 je podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Specifické cíle:

 1. Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
 2. Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Výzkumné organizace (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací).
 • Podnikatelské subjekty.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Profesní a zájmová sdružení.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.