+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 1.1

Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou

Specifický cíl bezprostředně navazuje na Regionální inovační strategii hl. m. Prahy, klíčovou oblast změny A – „Prostředí stimulující inovace a fungující partnerství“, od které přebírá část uvažovaných aktivit ve dvou z jejích tří strategických cílů, a to:

 •  A.1: Dosáhnout efektivní spoluprací veřejného, soukromého a akademického sektoru vyšší výkonnosti firem.
 • A.2: Zvýšit inovační poptávku veřejného sektoru ke stimulaci inovačních aktivit.

Klíčovým cílem je proto podpořit mezisektorovou spolupráci mezi veřejnou správou, výzkumnými organizacemi a podniky na regionální úrovni a zvýšit její četnost, finanční objem a kvalitu. Cílem je začít v regionu používat nové, dosud nevyužívané nebo málo využívané podpůrné nástroje, které doporučuje Regionální inovační strategie hl. m. Prahy.

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi.
 • Výzkumné organizace (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací).
 • Podnikatelské subjekty.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Profesní a zájmová sdružení.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou.
 • Podpora aktivit vedoucích ke komercionalizaci výsledků výzkumu pomocí ověření  proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“).
 • Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru.